Πλατφόρμα Μέτρησης Δεικτών ISO 37122:2018

Πλατφόρμα Μέτρησης Δεικτών ISO 37122:2018


Πλατφόρμα Μέτρησης Δεικτών ISO 37122:2018

 

Το υποσύστημα επιτρέπει έναν οι περισσότερους πίνακες με δεδομένα δεικτών της κοινότητας ή της πόλης να δημιουργηθούν, να παρέχουν μια επισκόπηση και να συνδέουν διαφορετικές ενέργειες  υπό την επίβλεψη των διοικητικών οργάνων της κοινότητας-πόλης ή της επιχείρισης:

 • Λειτουργεί σε πολλαπλές συσκευές τελικού χρήστη χωρίς εγκατάσταση
 • Προβάλει τα δεδομένα σε διαφορετικές μορφές διαγραμμάτων και στους χάρτες
 • Είναι ικανό να διαχειριστεί μεγάλες σειρές δεδομένων και παρουσιάζει τα δεδομένα αυτά με γρήγορο τρόπο

Χαρακτηριστικά :

 • ικανότητα να διαχειριστεί εύκολα τα αντικείμενα από ένα περιβάλλον
 • ικανότητα να συνδέσει εύκολα νέους αισθητήρες
 • εξέταση και παρακολούθηση των επικοινωνιών με έναν διαδραστικό τρόπο.

Θα υποστηρίζει:

 • Εισαγωγή διαφορετικών μορφοτύπων/επιθεωρήσεων (format) αρχείων τύπου CSV, JSON.
 • Ενσωμάτωση με αισθητήρες Libelium, Purppleair.
 • Την επικοινωνία με συσκευές βασισμένες στις ανοιχτές προδιαγραφές REST.
 • Τα γεγονότα, τα δεδομένα και τις πληροφορίες, τις οποίες θα παρέχει η πλατφόρμα ώστε να χρησιμοποιούν προδιαγραφές REST και JSON.
 • Τη διαλειτουργικότητα με διαφορετικά συστήματα. Οι συσκευές IoT θα μπορούν να λειτουργούν με διαφορετικά πρωτόκολλα όπως το Rest API

 

To συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να παρακολουθεί KPIs για την απόδοση μίας κοινότητας-πόλης ή ιδιωτικής εταιρείας.

Οι κατηγορίες από τις οποίες θα μπορεί να επιλέξει ο χρήστης είναι οι ακόλουθες:

 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Υγεία

Ενέργεια & Μετριασμός

Εργασία

Οργανισμός

Ασφάλεια

Υλικά ύδατα και γη

Μετοχικό κεφάλαιο

Εμπλοκή της κοινότητας

Πρόσβαση σε (άλλες) υπηρεσίες

Ανθεκτικότητα του κλίματος

Πράσινη οικονομία

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Εκπαίδευση

Ρύπανση & απόβλητα

Οικονομικές επιδόσεις

 

Ποιότητα της στέγασης και του δομημένου περιβάλλοντος

Οικοσύστημα

Καινοτομία

 

 

 

Ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα

 

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες το αποτέλεσμα θα είναι: Τιμή Δείκτη, Ποσοτική αξιολόγηση, Ποσοτική αξιολόγηση, Επιπλέον πληροφορίες.

Κάποιοι από τους δείκτες που θα συμπεριληφθούν στο σύστημα που θα αναπτυχθεί είναι οι ακόλουθοι:

 • Κατηγορία: Χωρικός και αστικός σχεδιασμός
  • Πράσινη έκταση ανά 100 000 κατοίκους
  • % Αναξιοποίητων αδόμητων εκτάσεων/επιφάνεια πόλης
  • Αριθμός Κενών και εγκαταλελειμμένων κτιρίων
  • Μήκος Ποδηλατοδρόμων ικανού πλάτους χωρίς εμπόδια και αλλαγές επιπέδων
  • Αριθμός θέσεων προσωρινής στάθμευσης ΑμεΑ στον αστικό ιστό της
  • πόλης
 • Κατηγορία: Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Κατανάλωση ενέργειας των δημόσιων κτιρίων ανά έτος (kWh/m²)
  • Ποσοστό συνολικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ως τμήμα της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της πόλης
  • Συνολικήοικιακή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο (kWh/έτος)/
 • Κατηγορία: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ποιότητα αέρα
  • Συγκέντρωση μικρών σωματιδίων (PM2.5)
  • Συγκέντρωση σωματιδίων (PM10)
  • Συγκέντρωση NO2(διοξείδιο του αζώτου)/NO2
  • Συγκέντρωση O3 (όζοντος)
  • Ηχορύπανση
 • Κατηγορία: Δημοσιονομική αυτάρκεια
  • Ίδια έσοδα ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων
  • Κεφαλαιουχικά έξοδα ως ποσοστό των συνολικών δαπανών
  • Ποσοστόδανεισμού του Δήμου σε σχέση με τα έσοδά του
 • Κατηγορία: Συγκοινωνίες, μεταφορές
  • Χιλιόμετρα συστήματος δημόσιων μεταφορών υψηλής χωρητικότητας ανά 100.000 κατοίκους
  • Χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων ανά 100.000 κατοίκους
  • Αριθμόςιδιωτικών αυτοκινήτων ανά κάτοικο
 • Κατηγορίες: Τηλεπικοινωνίες
  • Αριθμός συνδέσεων στο διαδίκτυο ανά 100 000 κατοίκους
  • Αριθμός σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων ανά 100.000 κατοίκους
  • Αριθμόςσυνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ανά 100 000 κατοίκους
 • Κατηγορία: Ποιότητα Νερού
  • Ποσοστό πληθυσμού συνδεδεμένων με δίκτυο πόσιμου νερού
  • Συνολική οικιακή κατανάλωση νερού ανά κάτοικο (λίτρα/ημέρα)
  • Μέσοςόρος ετήσιων ωρών διακοπής υπηρεσίας ύδατος ανά νοικοκυριό
 • Κατηγορία: Ασφάλεια και ποιότητα ζωής
  • Αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων ανά 100.000 κατοίκους
  • Ποσοστό βίαιης εγκληματικότητας ανά 100.000 κατοίκους
  • Αριθμόςανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους
 • Κατηγορία: Στέγαση
  • Αριθμός αστέγων ανά 100.000 κατοίκους
 • Κατηγορία: Αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
  • Αριθμός εθελοντών πυροσβεστών και πυροσβεστών μερικής απασχόλησης ανά 100.000 κατοίκους/
  • Αριθμός σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
  • Ποσοστό ατομικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης γιαάτομα με αναπηρία επί συνόλου ατόμων με αναπηρία
 • Κατηγορία: Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτών
  • Συμμετοχή εκλογέων στις τελευταίες δημοτικές εκλογές (ως ποσοστό των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους)
  • Ποσοστό γυναικών επί του συνόλου εκλεγμένων σε επίπεδο δήμου
  • Ποσοστό συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες μιας οργάνωσης ή πολιτικού κόμματος ή τοπικής οργάνωσης για συλλογικούς στόχους της τοπικής κοινωνίας.
  • Ποσοστό συμμετοχής δημοτών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με τη δημοτική αρχή (λήψη πληροφοριών από δημοτικών αποστολήιστοσελίδες δημόσιωνυπηρεσιών, λήψη και επίσημων εντύπων).
 • Κατηγορία :Εκπαίδευση
  • Ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  • Ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Αριθμόςπτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης ανά 100.000 κατοίκους
 • Κατηγορία: Υγεία
  • Αριθμός ιατρών ανά 100.000 κατοίκους
  • Αριθμός νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού ανά 100.000 κατοίκους
  • Αριθμόςνοσοκομειακών κλινών ανά 100 000 κατοίκους
 • Κατηγορία: Κυκλική οικονομία Στερεά απόβλητα
  • Σύνολο αστικών στερεών αποβλήτων ανά κάτοικο
  • Ποσοστό του πληθυσμού με σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο
  • Ποσοστόυγρών αστικών αποβλήτων που δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • Κατηγορία: Προσβασιμότητα χωρίς αποκλεισμούς
  • Ποσοστό προσβάσιμων δημοσίων Υπηρεσιών για ΑμεΑ
  • Αριθμός νέων ψηφιακών εφαρμογών για πολλαπλές συσκευές
  • Αριθμός φορέων που παρέχουν ανοικτά δεδομένα ανά θεσμοθετημένο θεματικόάξονα όπως έχουν ορισθεί από Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κατηγορία: Οικονομία και κοινωνική συνοχή
  • Ποσοστό ανεργίας πόλης
  • Αριθμόςεπιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά 100.000 κατοίκους
  • Αριθμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΑμεΑ
 • Κατηγορία: Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Αριθμός ψηφιακών εφαρμογών για πολλαπλές συσκευές (σταθερές, κινητές, κλπ) που αναδεικνύουν και πολιτισμικό περιεχόμενο ανά δήμο ανά έτος
 • Καινοτομίες, δυναμικό
  • Αριθμός νέων νεοφυών επιχειρήσεων άνά Δήμο ανά θεματική κατηγορία ανά έτος

 

 

 

Client

Sustein Cities Platform

Date

20 Φεβρουαρίου 2020

Tags

Δείκτες ISO 37122:2018