Σχετικά

Η πλατφόρμα και ο σκοπός της

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης και προβολής περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση μικροαισθητήρων.
 
Στην πλατφόρμα με ακρωνύμιο SensEnvir (Statistical analysis and environmental data of microsensors) συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δεδομένα αισθητήρων, για την παραγωγή στατιστικών και προβολής περιβαλλοντικών δεδομένων. Λειτουργεί ως σύγχρονος κόμβος δεδομένων, με λειτουργικές προδιαγραφές ενός σύγχρονου αποθετηρίου προσφέροντας τυποποιημένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, τεκμηριωμένα, αδειοδοτημένα σύνολα δεδομένων, συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.
Η πλατφόρμα αξιοποιεί δεδομένα μέσω τεχνικών διασύνδεσης οι οποίες βασίζονται στην υιοθέτηση προτύπων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας με τους αισθητήρες.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εγκαταστάσεις για χρήση από μίας βιώσιμης πόλης και ιδιωτικής κοινότητας.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας μέτρησης, της απόδοσης ενός Δήμου, με χρήση δεικτών με βάση το ISO 37120:2018

Η πλατφόρμα με ακρωνύμιο SCC Indicator Analysis (Sustainable cities and communities Indicators), λειτουργεί ως εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναδυόμενων προβλημάτων και λύσεων μίας βιώσιμης πόλης και ιδιωτικών κοινοτήτων. Εμπεριέχει μια εκτεταμένη παλέτα παρακολούθησης δεικτών ποιότητας ζωής στο ευρωπαϊκό πρότυπα  που είναι το  ISO 37120:2018. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης της κατάστασης μίας περιοχής, εξαγωγής συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων. Υποστηρίζει στο στρατηγικό του σχεδιασμό, στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και στην παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων και έργων.


Κεντρικό Dashboard σε συμφωνία με το ISO37120:2018, για αποτύπωση της λειτουργίας βιώσιμης πόλης και ιδιωτικών κοινοτήτων

Το κεντρικό Dashboard(Enviromental and Sustein Dashboard), επεξεργάζεται δεδομένα απο τις δύο ανωτέρω πλατφόρμες.

Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα αποτύπωσης της λειτουργίας μίας βιώσιμης πόλης και ιδιωτικών κοινοτήτων , με συνδυασμό των δεδομένων από τις ανωτέρω πλατφόρμες.

Επιτρέπει σε έναν η περισσότερους πίνακες να δομηθούν με πληροφορίες, και να παρέχουν μια επισκόπηση. Επίσης συνδέει διαφορετικές ενέργειες υπό την επίβλεψη των διοικητικών οργάνων, εύκολα και γρήγορα.

Καινοτόμα Πλατφόρμα, ακολουθώντας καλές πρακτικές ξένων χωρών καθώς και καινοτόμες ιδέες Ελληνικών Εταιρειών.

Ανοιχτή πύλη δεδομένων

Η ανοιχτή Πύλη Δεδομένων για την έξυπνη πόλη παρέχει ανοιχτή ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από ποικίλες πηγές, με σκοπό οι πολίτες να έχουν πραγματική και «ζωντανή» εικόνα για την πόλη τους. Η πύλη αυτή αλληλοεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με τους αισθητήρες (σταθερούς ή φορητούς) για περιβαλλοντικά δεδομένα σχετικά με την ποιότητα αέρα, καθώς επίσης και δεδομένα κίνησης στους δρόμους της πόλης. Επιπλέον παρέχει συγκεντρωτικά δεδομένα για τον βαθμό επίτευξης των δεικτών (Key Process Indicators – KPIS) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37120 σχετικά με smart cities.

Ανοιχτά δεδομένα

Η Πύλη συγκεντρώνει δεδομένα από ποικίλες πηγές και παρέχει μια πραγματική εικόνα στους ενδιαφερόμενους. α δεδομένα αυτά πηγάζουν είτε από Διευθύνσεις της Επιχείρισης, είτε από συσκευές μέτρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, είτε από τρίτες πηγές ανα περίπτωση.

Κατηγορίες δεδομένων

Τα ανοιχτά δεδομένα στην Πύλη αφορούν περιβαλλοντικά δεδομένα (από αισθητήρες και wearables), δεδομένα κίνησης στους δρόμους, και δεδομένα σχετικά με τους δείκτες απεικόνισης της λειτουργίας μίας Ιδιωτικής κοινότητας ή Επιχείρισης.

Εγγραφή χρηστών

Για να έχουν οι χρήστες τη δυνατότητα να αγοράσουν την ανάλογη συνδρομή. Προυπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα b2b@sustaincities.gr καθώς και η εγγραφή στην κύρια Ιστοσελίδα της Πλατφόρμας portal.sustaincities.gr